आ.व. ०७२/७३ को बागलुङ जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला अन्र्तगतका साविकका सबै गाविसहरुको न्यूनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन (MCPM) बाट प्राप्त नतिजा सम्बन्धि सबैको जानाकारीका लागि प्रकाशित गरीएको सुचना जिल्ला दर रेट अा.व. २०७४/७५ जिल्लामा रहेकाे स्थानीय तहहरुकाे विवरण सामुदायिक मेलमिलाप सम्बन्धि तालिम सम्पन्न । गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि-२०७४ जिल्ला सभाका सदस्यहरुलाई स्वागत तथा जिल्ला सभाको पहिलो बैठक सम्पन्न । बागलुङ जिल्ला बडिगाड गाँउपालिका वडा नं. २ मा VERSP-MIS Online System बाट घटना दर्ता सुरू । बागलुङ जिल्ला अन्तर्गत स्थनीय तहमा कार्यरत कार्यकारी अधिकृत तथा वडा सचिवहरुको नाम तथा सम्पर्क नम्बर । स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धमा जारी गरिएको आदेश-२०७३ तथा राजपत्रमा प्रकाशित गाँउपालिका/नगरपालिकाको विवरण । श्रीमान मुख्य सचिव ज्यू बाट राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुलाई निर्देशन ।

सूचना तथा समाचार


जिल्ला दर रेट २०७२/७३

बागलुङ जिल्ला द्वारा आ.व. २०७२/७३ को लागि जारी गरिएको जिल्ला दर रेट । District-Rate-2072-73कार्यक्रम अधिकृत (LGCDP Focal Person) बिज्ञापन नं. १/२०७२-०७३ को अन्तिम नतिजा प्रकाशित ।

कार्यक्रम अधिकृत (LGCDP Focal Person) बिज्ञापन नं. १/२०७२-०७३ को अन्तिम नतिजा प्रकाशित ।
दरमखोला जमराघाट आर्क मोटरेवल पुलको बोल पत्र पुस्तिका ।

दरमखोला जमराघाट आर्क मोटरेवल पुलको बोल पत्र पुस्तिका । Daramkhola Jamaraghat Motorable BridgeLGCDP कार्यक्रम अधिकृत पाठ्‍यक्रम

LGCDP कार्यक्रम अधिकृत पाठ्‍यक्रम Syllabus Program Officer LGCDP-Baglungस्वीकृत योजना तथा कार्यक्रमको अनिवार्य सम्झौता गरि सक्नु हुन सम्बन्धित सरोकारवाला उपभोक्ताहरुका लागि जारी गरिएको अत्यान्त जरुरी सूचना ।

स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रमको अनिवार्य सम्झौता गरि सक्नु हुन सम्बन्धित सरोकारवाला उपभोक्ताहरुका लागि जारी गरिएको अत्यान्त जरुरी सूचना ।ग्रामिण विधुतिकरणका लागि विधुत पोल खरिद सम्बन्धी वोलपत्र पुस्तिका ।

ग्रामिण विधुतिकरणका लागि विधुत पोल खरिद सम्बन्धी वोलपत्र पुस्तिका । Electrical Pole procurement baglungनयाँ बजार हुग्दीखोला मोटरेवल पुल निर्माण सम्बन्धी वोलपत्र पुस्तिका ।

नयाँ बजार हुग्दीखोला मोटरेवल पुल निर्माण सम्बन्धी वोलपत्र पुस्तिका । Nayabazar Hugdikhola RCC Motorable Bridge Baglungजिविसको कार्यालय बागलुङको साधाराण निर्माणमुखी खनिज पदार्थ तथा हेवीइक्यूपमेन्ट अनुमति पत्र माग सम्बन्धी सूचना ।

जिविसको कार्यालय बागलुङको साधाराण निर्माणमुखी खनिज पदार्थ तथा हेवीइक्यूपमेन्ट अनुमति पत्र माग सम्बन्धी सूचना ।जिविस बागलुङ द्वारा लिईदै आएको कर तथा दस्तुरका दरहरु

जिविस बागलुङ द्वारा लिईदै आएको कर तथा दस्तुरका दरहरु कर तथा दस्तुरSkip to toolbar